Conference Venue

Taras Shevchenko National University of Kyiv, 60 Volodymyrska street, Kyiv, Ukraine