Program Committee

Iryna Khomenko (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Jacek Malinowski (Polish Academy of Sciences, Poland)
Gabriel Sandu (Helsinki University, Finland)
Cristian Santibanez (Catholic University of the Most Holy Conception, Chile)
Yaroslav Shramko (Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine)
Rich Thomason (University of Michigan, USA)
Yde Venema (University of Amsterdam, Netherlands)
Heinrich Wansing (Ruhr-University Bochum, Germany)

Organizing Committee

Leonid Hubersky (Taras Shevchenko National University of Kyiv)
Anatoly Konversky (Taras Shevchenko National University of Kyiv)
Iryna Khomenko (Taras Shevchenko National University of Kyiv)
Yaroslav Shramko, (Kryvyi Rih State Pedagogical University)
Larysa Komakha (Taras Shevchenko National University of Kyiv)
Sergey Rudenko (Taras Shevchenko National University of Kyiv)
Nadiya Kozachenko (Kryvyi Rih State Pedagogical University)